GRAPHIC DESIGN/PRINTIME

  • HOME
  • /
  • GRAPHIC DESIGN/PRINTIME

Graphic Design/Printime

Dizajni grafik është procesi i komunikimit vizual dhe i zgjidhjes së problemeve , duke përdorur një ose më shumë tipografi, fotografi dhe ilustrime. Dizajnerët grafik krijojnë dhe kombinojnë simbolet, imazhet dhe tekstet , për të formuar përfaqësime vizuale të ideve dhe mesazheve. Dizajni grafik zbatohet në çdo gjë vizuale, nga shenja rrugore deri te skematika teknike, nga memorandume zyrash , deri te manualet e referencës.

Ne krijojme :

  • Logo
  • Broshura
  • Paketime Produktesh
  • Kataloge
Ju ndihmojmë të krijoni një identitet, të përcillni mesazhin tuaj të biznesit, të ndërtoni treg të ri etj.